Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, overeenkomst, werkzaamheden en diensten tussen Hesselberth bouwmanagement en een opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen gelden deze voorwaarden boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.


2. Offertes en opdrachten

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden tot 1 maand na dagtekening van de offerte.

2. Alle bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

3. Prijzen in verband met overheidsmaatregelen kunnen worden doorberekend.

4. Indien een deel van de werkzaamheden bij oa een keuring, vooropname of oplevering niet in één keer uitgevoerd kan worden, zal er een aparte afspraak gemaakt moeten worden. Deze uren worden extra in rekening gebracht.

5. De algemene voorwaarden van Hesselberth bouwmanagement staan op de website en worden indien nodig bijgevoegd bij de opdrachtbevestiging.

6. De opdrachtgever draagt zorg voor het op tijd aanleveren van alle benodigde gegevens die voor het goed uitoefenen van de werkzaamheden nodig zijn.

7. Hesselberth bouwmanagement heeft het recht om een vooruit betaling te vorderen of een andere betalingszekerheidstelling te krijgen waaronder een bankgarantie.


3. Facturering

1. De betalingstermijn voor bedrijven is 45 dagen na factuurdatum, particulieren betaling contant of per bank vooraf.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is zij verplicht aan Hesselberth bouwmanagement een toereikende zekerheid te verstekken voor de betaling van haar openstaande vorderingen en de betaling van toekomstige vorderingen die uit de vervulling van de opdracht kunnen voortvloeien. Indien de opdrachtgever dit weigert, is Hesselberth bouwmanagement gerechtigd om de nakoming van al haar contractuele verplichtingen op te schorten en, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving op een termijn van 7 dagen, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en onverminderd haar recht om niet te ontbinden en volledige nakoming te eisen en zonder dat Hesselberth bouwmanagement zelf tot enigerlei schadevergoeding gehouden zal zijn.

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5. De kosten die voor Hesselberth bouwmanagement verbonden zijn aan de inning van hetgeen opdrachtgever aan Hesselberth bouwmanagement verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. 


4. Aansprakelijkheid

1. Hesselberth bouwmanagement is een eenmansbedrijf en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67368492.

2. Hesselberth bouwmanagement voert haar werkzaamheden naar beste kunnen uit.

3. Ten aanzien van de uitvoering op het bouwproject wordt alleen aansprakelijkheid aanvaard van de opdrachtgever met een geldigheidsduur van 3 maanden vanaf de oplevering. De aansprakelijkheid zal nimmer hoger kunnen zijn dan het door de beroepsaansprakelijkheid verzekerd uit te keren bedrag. Hesselberth bouwmanagement is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade waaronder vervolgschade. Op alle door Hesselberth bouwmanagement uit te voeren werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

4. Ten aanzien van uitvoering, inspecties, keuringen, (voor) opleveringen, onderzoeken, etc, ontstaat aansprakelijkheid pas als, rekening houdend met de overeengekomen mate van intensiteit van uitvoering sprake is van een afwijking van de contractstukken van de aannemer die zo duidelijk en zo in het oog springend is dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend deze had moeten opmerken maar dat niet heeft gedaan. Voor de overige bovenstaande diensten geeft Hesselberth bouwmanagement geen garantie en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Hesselberth bouwmanagement functioneert onder leiding en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever dient Hesselberth bouwmanagement te vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden, die menen enige vordering in te kunnen dienen, mocht de opdrachtgever hierin in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hesselberth bouwmanagement zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hesselberth bouwmanagement en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.


5. Overmacht

1. Hesselberth bouwmanagement is gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, indien dit het gevolg is van overmacht.

2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Hesselberth bouwmanagement redelijkerwijs onmogelijk is om op normale wijze te werken. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: natuurrampen, weersinvloeden, oorlog, storingen, stakingen, onveilige situaties, langdurige ziekte en brand. Of een situatie veilig of niet veilig is geheel ter beoordeling aan Hesselberth bouwmanagement.

3. Hesselberth bouwmanagement is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te schorten of te beëindigen als de opdrachtgever eèn of meer verplichtingen niet nakomt zonder voorafgaande ingebrekestelling.


6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.

Diensten


Welke diensten leveren wij? Maak kennis met onze service

Projecten


Benieuwd naar ons werk? Bekijk onze showcase!

Contact


Geinteresseerd of heeft u vragen? Neem contact op!

Contactgegevens

Hesselberth Bouwmanagement
Essendreef 14
5143 BG Waalwijk

T: 0650264298
@: info@hesselberthbouwmanagement.nl

Bedrijfsgegevens

KvK: 67368492
BTW: NL201329542B01
NL34 INGB 0007 6453 36